Engineer .vn

Vietnamist Engineer

(Formerly the Vietnamese Engineer Community)

Tên miền danh hiệu dành cho những kỹ sư tại Vietnamist.com

A domain for engineers at Vietnamist.com

Tiếng Việt

Engineer.vn là một tên miền danh hiệu dành cho các kỹ sư ưu tú của Vietnamist.com thể hiện năng lực và lòng tự hào dân tộc của mình trên các website với tên miền quốc gia Việt Nam <CVname>.engineer.vn luôn tồn tại vĩnh viễn mà không cần gia hạn. Ví dụ:

Khi những người kỹ sư ưu tú ấy 'ký tên' bằng tên miền danh hiệu trên thay cho chức danh truyền thống tức là họ đang góp phần xây dựng uy tín cho kỹ sư Việt Nam bằng chính năng lực và uy tín của họ. 

Vui lòng đăng ký tên miền danh hiệu này tại cup.Engineer.vn