Kỹ sư Engineer.vn

Cộng đồng kỹ sư có tên miền danh hiệu

YourName.Engineer.vn

Đăng ký tên miền danh hiệu này tại DanhHieu.com

Tên miền danh hiệu chính của kỹ sư Quốc Khí

YourName.engineer.vn - Kỹ sư Quốc Khí

Danh hiệu Kỹ sư Quốc Khí được phong cho những kỹ sư tài giỏi được xem như nguồn nguyên khí quốc gia nên đây là danh hiệu cao nhất dành cho kỹ sư. 

Nếu bạn đạt danh hiệu Kỹ sư Quốc Khí thì sẽ được cấp một tên miền YourName.engineer.vn trỏ thêm lên website YourName.tentuoi.com để dùng đồng thời. 

Bạn không thể đăng ký danh hiệu này vì danh hiệu cao quý này chỉ được phong cho những hiền tài được tiến cử tại TienCu.com và bình bầu tại BinhBau.com

Xem cách cấp tên miền danh hiệu này tại quockhi.danhhieu.com

Tên miền danh hiệu phụ của kỹ sư từ các trường đại học tại Việt Nam

UAH.engineer.vn - Kỹ sư UAH

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ trường đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh UAH.edu.vn được đánh giá trên UAH lifelong education UAH.ldu.vn

********

DanhHieu.com sắp cấp loại tên miền danh hiệu ph này (Brand.DanhHieu.com) cho các trường đại học chưa có trong danh sách trên. Hãy đăng ký theo dõi thông báo mới nhất của chúng tôi tại sub.quockhi.com

Nếu trường đại học có thương hiệu BRAND được bảo hộ bởi Ebrand.top sẽ có tên miền danh hiệu ph như sau:

Brand.engineer.vn - Kỹ sư BRAND

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ [tên trường đại học có thương hiệu BRAND] được đánh giá trên BRAND lifelong education BRAND.ldu.vn

Tên miền danh hiệu phụ của kỹ sư từ các tổ chức

DanhHieu.com sắp cấp loại tên miền danh hiệu phụ này tại Brand.DanhHieu.com trong thời gian tới. Hãy đăng ký theo dõi thông báo mới nhất của chúng tôi tại sub.quockhi.com.

Nếu một tổ chức có thương hiệu BRAND được bảo hộ bởi Ebrand.top sẽ có tên miền danh hiệu phụ như sau:

Brand.engineer.vn - Kỹ sư BRAND

Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ [tên thương hiệu BRAND] được đánh giá trên BRAND lifelong education BRAND.ldu.vn

Các tổ chức dự kiến được cấp tên miền danh hiệu đầu tiên

FPT.engineer.vn - Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ tập đoàn FPT.vn được đánh giá trên FPT.ldu.vn

Viettel.engineer.vn - Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ tập đoàn Viettel.com.vn được đánh giá trên Viettel.ldu.vn

Vin.engineer.vn - Tên miền danh hiệu của kỹ sư từ tập đoàn vingroup.net được đánh giá trên VIN.ldu.vn

Tin tức & sự kiện

Tham luận

Khóa học & bài giảng

Tuyển dụng & giao khoán

Tư vấn

Thành viên

Mentor tìm kiếm Mentee

Mentee tìm kiếm Mentor