Engineer .vn

Tên miền danh hiệu dành cho kỹ sư của cupVN.com

Title domain for engineers of cupVN.com 

Giới thiệu

Mục tiêu của Engineer.vn là xây dựng thương hiệu cho kỹ sư Việt Nam bằng cách cấp vĩnh viễn cho những kỹ sư ưu tú các tên miền danh hiệu có dạng: YourCVname.engineer.vn

Khi những người kỹ sư ưu tú ấy dùng tên miền danh hiệu này để chứng tỏ là một kỹ sư gốc Việt tức là họ đang góp phần xây dựng uy tín cho kỹ sư Việt Nam Engineer.vn bằng chính năng lực và uy tín của họ. 

Vui lòng đăng ký cấp các tên miền danh hiệu của chúng tôi tại cup.Engineer.vn