cup.Engineer.vn

Các tên miền danh hiệu của Engineer.vn

Tên miền danh hiệu chính "Kỹ sư Engineer.vn"

Nếu bạn có CVname.comYourCVname.cvname.com và được Vietnamist.com cấp tên miền danh hiệu "Kỹ sư Engineer.vn" sẽ được sở hữu vĩnh viễn một tên miền YourCVname.engineer.vn.

Vui lòng đăng ký tên miền này tại main.cupVN.com.

Tên miền danh hiệu "Kỹ sư pro.Engineer.vn"

Nếu bạn có CVname.comYourCVname.cvname.com và được Vietnamist.com cấp tên miền danh hiệu "Kỹ sư chuyên nghiệp pro.Engineer.vn" sẽ được sở hữu vĩnh viễn một tên miền YourCVname.pro.engineer.vn.

Vui lòng đăng ký tên miền này tại pro.cupVN.com.

Tên miền danh hiệu "Kỹ sư Country.Engineer.vn"

Nếu bạn có CVname.comYourCVname.cvname.com và được Vietnamist.com cấp tên miền danh hiệu "Kỹ sư Country.Engineer.vn" sẽ được sở hữu vĩnh viễn một tên miền YourCVname.Country.engineer.vn trong đó Country tên miền quốc gia của các quốc gia có trong danh sách bên dưới.

Vui lòng đăng ký tên miền này tại Country.cupVN.com.

Danh sách các tên miền danh hiệu của Vietnamist.com cho kỹ sư từ các quốc gia

Tên miền danh hiệu "Kỹ sư UNI.Engineer.vn"

Nếu bạn có CVname.comYourCVname.cvname.com và được Vietnamist.com cấp tên miền danh hiệu "Kỹ sư UNI.Engineer.vn" sẽ được sở hữu vĩnh viễn một tên miền YourCVname.UNI.engineer.vn trong đó UNI là thương hiệu của trường đại học mà bạn theo học và có trong danh sách tại UNI.cupVN.com

Ví dụ: UAH.engineer.vn là tên miền danh hiệu dành cho kỹ sư của UAH.ldu.vn từ Trường Đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn.

Vui lòng đăng ký tên miền này tại UNI.cupVN.com.

Danh sách các tên miền danh hiệu của Vietnamist.com cho kỹ sư từ các trường đại học

Tên miền danh hiệu "Kỹ sư Brand.Engineer.vn"

Nếu bạn có CVname.comYourCVname.cvname.com và được Vietnamist.com cấp tên miền danh hiệu "Kỹ sư Brand.Engineer.vn" sẽ được sở hữu vĩnh viễn một tên miền YourCVname.Brand.engineer.vn trong đó Brand là thương hiệu của tổ chức có trong danh sách tại Brand.cupVN.com

Vui lòng đăng ký tên miền này tại Brand.cupVN.com.

Danh sách các tên miền danh hiệu của Vietnamist.com cho kỹ sư từ các thương hiệu lớn